• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Ústavní zákon o československé federaci

Dne 27. října 1968 byl přijat Národním shromážděním ústavní zákon o československé federaci. Vyhlášen byl ve Sbírce zákonů pod číslem 143/1968. Tímto zákonem byla dosud jednotná Československá socialistická republika transformována na federaci. Byla zásadně změněna struktura vlády. 1. ledna 1969 tak vznikly Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika, které byly součástí federace.

V preambuli zákona se píše: My, národ český a slovenský, vycházejíce z poznání, že naše novodobé dějiny jsou prodchnuty oboustrannou vůlí žít ve společném státě, oceňujíce skutečnost, že padesát let našeho společného státního života prohloubilo a upevnilo naše odvěké přátelské svazky, umožnilo rozvoj našich národů a uskutečňování jejich pokrokových demokratických a socialistických ideálů a spolehlivě dokázalo jejich bytostný zájem žít ve společném státě, zároveň však ukázalo, že náš vzájemný vztah je třeba vybudovat na nových a spravedlivějších základech, uznávajíce nezadatelnost práva na sebeurčení až do oddělení a respektujíce suverenitu každého národa a jeho právo utvářet si svobodně způsob a formu svého národního a státního života, přesvědčeni, že dobrovolné federativní státní spojení je odpovídajícím výrazem práva na sebeurčení a rovnoprávnost, avšak též nejlepší zárukou pro náš plný vnitřní národní rozvoj i pro ochranu naší národní svébytnosti a svrchovanosti, rozhodnuti vytvářet ve společném federativním státě v duchu humanitních ideálů socialismu a proletářského internacionalismu podmínky pro všestranný rozvoj a blahobyt všech občanů a zaručovat jim rovná, demokratická práva a svobody bez rozdílu národnosti, reprezentováni svými zástupci v České národní radě a ve Slovenské národní radě, jsme se dohodli na vytvoření československé federace.

Relativně krátká přímá cesta ke vzniku zákona byla započata přijetím Akčního programu KSČ dne 5. dubna 1968, který mj. konstatoval, že: „nelze zastírat, že i v socialistickém Československu se přes výrazný pokrok (…) vyskytují závažné chyby a zásadní deformace státoprávního řešení vztahů Čechů a Slováků.“Akční plán přímo vyjadřoval nutnost vypracovat a přijmout ústavní zákon, který vytvoří federaci s rovnoprávným postavením Čechů a Slováků.

Dne 15. května 1968 byla usnesením vlády vytvořena odborná vládní komise pro přípravu návrhu  zákona o novém státoprávním uspořádání ČSSR, která sestávala z expertů z rozličných oborů – právníků, ekonomů, historiků. Na 24. schůzi Národního shromáždění, konané v pondělí 24. června 1968, přednesl předseda ústavně právního výboru poslanec Viktor Knapp návrh na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky. V zásadě jedinou připomínku k tomuto zákonu vyjádřil poslanec Jihomoravského kraje Čeněk Procházka, který žádal, aby byla kromě České národní rady a Slovenské národní rady vytvořena i Moravskoslezská rada. Po odmítnutí jeho připomínky byl návrh zákona schválen takřka jednomyslně, neboť pouze on se hlasování zdržel.

Jedním z hlavních otců myšlenky revize státoprávního uspořádání společného státu Čechů a Slováků byl Gustáv Husák, který se po intervenci vojsk Varšavské smlouvy, po níž byl postupně zvolen do nejvyšších stranických funkcí, vyjádřil, že „opět se začínají ozývat hlasy, jakoby heslo federacia bylo něco nemístné. Chci říct, že budeme pokračovat v realizování této myšlenky tak, aby na konci října (1968) byl přijatý ústavní zákon.“

Ústavní zákon o československé federaci byl předložen na slavnostní 28. schůzi Národního shromáždění, konané v předvečer padesátého výročí vzniku samostatného československého státu. Po slavnostních projevech, vyzdvihujících jak soudržnost českého a slovenského národa s ohledem na posledních padesát let soužití ve společném státě, či nezbytností posílení pozitivních vztahů Čechů a Slováků ve společném státě, byl zákon jednomyslně schválen všemi přítomnými sto osmdesáti čtyřmi českými poslanci a všemi přítomnými osmdesáti třemi slovenskými poslanci. Zrušen byl 1. ledna 1993.

Prameny:

Janeček, Viktor. Ústavní transformace a zánik čs. federace po listopadu 1989. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta.

http://www.wikiwand.com/cs/%C3%9Astavn%C3%AD_z%C3%A1kon_o_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_federaci