• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Kultura v socialistickém městě část 1.

Jednou z oblastí společenského dění, ve kterých se před rokem 1989 nejvíce střetávaly individuální názory a pohledy na život obyvatel města s oficiální doktrínou totalitní moci, byla kultura. Kromě běžných programů v divadle, kině nebo v koncertních sálech se v dobovém programu pravidelně, zvláště při oficiálních výročích, objevovaly režimně laděné pořady, oslavující politiku komunistické strany nebo sepětí se Sovětským svazem.

I na nepolitické pořady pak dohlížely orgány stranické a státní moci, které posuzovaly jejich případnou ideovou závadnost a takové projekty byly často pozastavovány nebo dokonce stíhány. Práce v kultuře tak byla často složitou snahou o prosazení svobodného, od ideologie oproštěného umění a zvyšování jeho poměru k počtu nařízených angažovaných pořadů.

Režimní kultura
v Jablonci nad Nisou Ve státě vedeném Komunistickou stranou Československa měly ideově angažované kulturní pořady vždy nejvyšší podporu. Realizovány byly většinou při příležitostech oficiálních výročí (Vítězný únor, VŘSR nebo Měsíc čs.-sovětského přátelství) a sestávaly obvykle z pásem různé kulturní činnosti, propagující komunistický režim. Mezi pravidelné „ofi ciální pořady“ v Jablonci patřila vystoupení v Divadle Julia Fučíka nebo na přírodních scénách na výstavišti a v letním kině. V různých prostorách byly organizovány programy v rámci ideového vzdělávání nebo při masových shromážděních ve městě. Angažované programy veřejnost kromě stranických aktivistů vnímala většinou s nezájmem, totalitní moc si však zajišťovala vysokou účast, když návštěvníci na uvedené akce chodili víceméně z povinnosti. Ať už šlo o divadlo, kino nebo výstavní sál, vždy bylo nutné počítat s větší či menší dávkou povinné angažovanosti, bez které nebylo možné provozovat dané kulturní zařízení, ze stejného důvodu v pořadech a na projektech realizovaných ofi ciální mocí byli nuceni participovat i jinak apolitičtí umělci, kterým v případě odmítnutí hrozilo znemožnění činnosti nebo šikana totalitní mocí.

Kultura pro běžného člověka
Zábavné a kulturní pořady v Jablonci nad Nisou byly od roku 1965 organizovány Kulturním a společenským střediskem. Provozoval Divadlo Julia Fučíka, programy na výstavišti nebo klub mládeže Juventus v Jungmannově ulici. Program sestával z širokého spektra pořadů od divadelních her a koncertů v divadle, přes populární hudbu až po profi lové večery. Výrazný zájem v programu byl o nezávislou hudbu, divadlo a obecně o program prostý režimní propagandy nebo dokonce satirický a kritický, pokud byl v té které době povolen. O něco volnější (pokud nepočítáme dočasné uvolnění poměrů ve druhé polovině šedesátých let) byla kultura na sklonku osmdesátých let. V době postupného skomírání komunistického režimu se v programech například začaly častěji objevovat dříve potírané koncerty folkových písničkářů a rockových skupin.

Příště zaostříme na Kina, Zájmovou a volnočasovou činnost a Televizi